hadoop

1038 个讨论 147 个关注

7 天新增 4 个讨论, 30 天新增 28 个讨论

机器学习

700 个讨论 189 个关注

7 天新增 13 个讨论, 30 天新增 53 个讨论

spark

362 个讨论 154 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 12 个讨论

hbase

295 个讨论 81 个关注

7 天新增 5 个讨论, 30 天新增 9 个讨论

linux

217 个讨论 64 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 4 个讨论

大数据技术大家谈

197 个讨论 70 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

hive

194 个讨论 80 个关注

7 天新增 4 个讨论, 30 天新增 15 个讨论

hdfs

185 个讨论 59 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

mapreduce

174 个讨论 59 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

招聘

154 个讨论 75 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

大数据应用大家谈

149 个讨论 73 个关注

7 天新增 3 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

业界动态

147 个讨论 17 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

java

133 个讨论 76 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 4 个讨论

flume

126 个讨论 41 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 7 个讨论

kafka

122 个讨论 65 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

灌水区

100 个讨论 3 个关注

7 天新增 73 个讨论, 30 天新增 100 个讨论

算法

98 个讨论 98 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 6 个讨论

yarn

87 个讨论 46 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

scala

77 个讨论 78 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

python

74 个讨论 56 个关注

7 天新增 7 个讨论, 30 天新增 10 个讨论