hadoop

1054 个讨论 150 个关注

7 天新增 5 个讨论, 30 天新增 10 个讨论

机器学习

855 个讨论 219 个关注

7 天新增 22 个讨论, 30 天新增 87 个讨论

spark

369 个讨论 163 个关注

7 天新增 3 个讨论, 30 天新增 5 个讨论

hbase

301 个讨论 83 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 5 个讨论

linux

221 个讨论 69 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

大数据技术大家谈

198 个讨论 72 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

hive

197 个讨论 83 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

hdfs

185 个讨论 62 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

mapreduce

179 个讨论 62 个关注

7 天新增 3 个讨论, 30 天新增 5 个讨论

python数据分析

160 个讨论 26 个关注

7 天新增 19 个讨论, 30 天新增 87 个讨论

招聘

155 个讨论 82 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

大数据应用大家谈

151 个讨论 75 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

业界动态

147 个讨论 20 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

java

134 个讨论 79 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

flume

131 个讨论 43 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

kafka

124 个讨论 68 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

python

119 个讨论 69 个关注

7 天新增 4 个讨论, 30 天新增 25 个讨论

算法

100 个讨论 101 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

灌水区

100 个讨论 3 个关注

7 天新增 73 个讨论, 30 天新增 100 个讨论

yarn

89 个讨论 48 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论