【Scala】for 循环的步长如何控制?

// arr 是个需要访问的数组
for (i <- arr) // 如何控制只访问偶数位置的元素
{
}


类似的 C 语言
for (int i = 0; i < 10; i+=2) { }

CrazyJvm - 技术总监@七牛

赞同来自:

for (index <- 1.to(arr.length,2))  println(arr(index))

godot

赞同来自: fish

    println("for Range(开始,结束,频率) :")
    for(i <- Range(1,10,2)){
      print(i+" ")
    }
如果要倒叙遍历 Range(10,0,-1)就可以了  

要回复问题请先登录注册