Finite State Acceptor / Finite State Transducer / Finite state machine 的区别和联系?

请问老师:
如题,貌似有人说Finite State Acceptor 对应seq model, Finite State Transducer对应seq2seq model, 不知道是什么意思?  书上一般只有Finite state machine , Finite State Acceptor和 Finite State Transducer 是 Finite state machine的特例么? 他们三者的区别和联系是怎样的呢? 
谢谢老师。

小象老师

赞同来自:

请问是哪个课的问题?

要回复问题请先登录注册